Via het Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende subsidie-instrumenten op maat van de professionele kunstensector.  

Nieuw Kunstendecreet

Het Kunstendecreet is sinds 2004 het belangrijkste subsidiekader voor de professionele kunsten in de Vlaamse gemeenschap. Na een volledige herziening in 2013 en enkele latere wijzigingen, komt er nu opnieuw een volledige herziening van het Kunstendecreet.  

We baseren ons in deze tekst op het voorontwerp van dat nieuwe Kunstendecreet dat principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Let op: de uitvoeringsbesluiten moeten nog worden goedgekeurd, dus er kunnen nog enkele technisch-inhoudelijke correcties worden doorgevoerd.  

In principe gaat het nieuwe Kunstendecreet van start op 1 januari 2022

In dit artikel: 

 • Basisinformatie over het Kunstendecreet 
 • Een overzicht van de subsidielijnen binnen het Kunstendecreet 
 • De timing van de verschillende subsidielijnen 
 • Waar je terecht kan voor vragen 

Basisinformatie over het Kunstendecreet

Wat is het Kunstendecreet? 

Het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap. 

Ze bevatten de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en toezicht van verschillende subsidies. 

Voor wie is het Kunstendecreet? 

Via het Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende subsidie-instrumenten op maat van de professionele kunstensector. Binnen het Kunstendecreet kunnen zowel organisaties als individuen subsidies aanvragen. De volgende kunstvormen kunnen er beroep op : podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, architectuur, vormgeving, en alle mengvormen . 

Voor andere kunstdisciplines is er ondersteuning via het Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Welke subsidies kan je aanvragen? 

Binnen het Kunstendecreet bestaan er verschillende subsidielijnen: 

 • Beurzen voor kunstenaars 
 • Projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties 
 • Werkingssubsidies voor kunstenorganisaties, het Kunstenpunt en het Vlaams Architectuurinstituut 
 • Werkingssubsidies voor de Kunstinstellingen 
 • Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten 

De subsidielijn waar je in aanmerking voor komt hangt af van wie je bent (individu vs organisatie) of wat je doet (functies, soort activiteit). 

Wat zijn functies? 

Subsidies binnen het Kunstendecreet moeten binnen een specifieke functie aangevraagd worden. De functies dienen als zelfprofilering van een aanvrager: om de inhoud van het project of de werking te situeren.  

Er zijn vijf verschillende functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Voor elke functie gelden verschillende criteria. Deze criteria zijn de richtlijnen om zowel de inhoudelijke kwaliteit als het zakelijk beheer te beoordelen. 

Om vat te krijgen op de verschillende functies lees je best de “functie-specifieke criteria” door in het draaiboek kwaliteitsbeoordeling.

Dit zijn twee of drie criteria die het algemeen beoordelingscriterium “kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking” specifieker maken per functie.  

Beurzen

Doel? 

 • Voor ontwikkeling en verdieping van de eigen kunstpraktijk 

Kenmerken? 

 • Enkel voor kunstenaars 
 • Geen resultaatsverbintenis, geen focus op artistieke output 
 • Geen begroting 
 • Geen financiële verantwoording 
 • Enkel functie ‘Ontwikkeling’  
 • bv aankoop materiaal, netwerkreis in buitenland, tijd voor reflectie, experimenteerruimte, … 

Voor wie? 

Een beurs wordt alleen toegekend aan individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap. 

 • Kortlopende beurs (tot 1 j): voor elke kunstenaar, startend of gevestigd, betrokken bij het kunstgebeuren in de VG,  professioneel actief is 
 • Meerjarige beurs (1,5 tot 3 j): voor gevestigde kunstenaars, minstens drie jaar betrokken bij het kunstgebeuren in de VG, die 5 jaar professioneel actief zijn 

Hoeveel?  

Je kiest een periode en een forfaitair bedrag tussen 5.000 en 30.000. De verhouding tussen het gevraagde bedrag, de looptijd en de artistieke ontwikkeling die de aanvrager wil doormaken, moet je toelichten in de aanvraag.  

Meer info

Projectsubsidies

Doel? 

 • Financiële steun voor projecten die in tijd en doel afgebakend zijn. Met specifieke output, resultaat. 

Kenmerken? 

 • Kort- of langlopend (tot 3 jaar) 
 • Voor alle functies mogelijk 
 • Voor kunstenaars of organisaties  
 • Ook voor initiatieven in het buitenland 

Voor wie? 

Zowel individuen als rechtspersonen die professioneel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen. Ook intermediairen die het initiatief nemen om een project op te zetten met of voor kunstenaars komen in aanmerking.

Ten slotte kunnen buitenlandse kunstenaars en kunstenorganisaties een aanvraag voor een projectsubsidie indienen als er een link is met Vlaanderen is en als er een presentatieluik aan het project verbonden is. 

Hoeveel? 

Alle kosten die verbonden aan het specifieke project, voor zover ze zich situeren tussen de start- en einddatum van het project, komen in aanmerking voor subsidiëring.  

Er moet een begroting opgemaakt worden van het project met de geschatte kosten en inkomsten van het project. De projectsubsidie subsidiert geen winst. De begroting moet in evenwicht zijn. 

Meer info

Werkingssubsidies

Doel? 

Financiële ondersteuning voor kunstenorganisaties met continue werking, die  

 • beschikken over rechtspersoon met niet-commercieel karakter 
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel 

Kenmerken? 

 • Voor een periode van 5 jaar of 10 jaar 
 • Voor alle functies mogelijk 
 • Enkel voor kunstorganisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een meer continue steun 

Voor wie? 

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die hun kwaliteit en positie in het kunstenlandschap al bewezen hebben en die actief zijn in de kunstensector.  

De werkingssubsidies kunnen enkel worden toegekend aan kunstenorganisaties*, inclusief kunstinstellingen, of organisaties met specifieke kerntaken die met naam worden genoemd in het Kunstendecreet: VI.BE, Kunst in Huis, Kunstenpunt en Vlaams Architectuurinstituut.  

*Een kunstenorganisatie is een rechtspersoon die professioneel actief is in de kunstensector binnen de Vlaamse Gemeenschap en die daarin een of meer functies opneemt.  

Hoeveel?  

Voor de werkingssubsidie moet er een begroting opgemaakt worden met de kosten en inkomsten van de werking van de organisatie: de cijferbijlage. 

Meer info

Tussenkomsten voor buitenlandse presentatiemomenten  

Doel? 

 • Voor deelname aan presentaties in het buitenland (concert, voorstelling, kunstbeurs, tentoonstelling, …) 

Kenmerken? 

 • Kleine subsidie 
 • Vergoeding vr reis/verblijf/transportkosten 
 • Aanvragen doorlopend, minstens 2 maanden voor reis 

Voor wie? 

Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen. 

Hoeveel?  

Het maximale bedrag dat je als tussenkomst in de kosten voor een buitenlands publiek presentatiemoment kan ontvangen, bedraagt 7.000 euro. 

Meer info

Residentietoelage

Doel? 

Een financiële tussenkomst in de leef- en reiskosten voor kunstenaars die voor een residentie geselecteerd zijn. 

Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre. 

Voor wie? 

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentietoelage. De verschillende residentieorganisaties staan, in principe, open voor alle disciplines. Maar ze hebben allen een eigen profiel en expertisegebied. Als kunstenaar moet je zelf afwegen welke residentie past bij je profiel. 

Hoeveel? 

Kunstenaars die voor een residentie geselecteerd worden, ontvangen een tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorziet ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie. 

Meer info

Timing van de verschillende subsidielijnen

 

Indiendatum 

Corona indiendatum 

beurzen 

15 september voor beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar 

15 maart  voor beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar  

De deadline van de tweede aanvraagronde 2022 wordt uitzonderlijk verschoven van 15 maart naar 15 mei 2022 en is bedoeld voor initiatieven die starten in de periode tussen 1 september 2022 en 31 december 2022. Dossiers voor deze tweede aanvraagronde kunnen vanaf 15 februari 2022. 

projectsubsidies 

15 september voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar 

15 maart voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar 

De deadline van de tweede aanvraagronde 2022 wordt uitzonderlijk verschoven van 15 maart naar 15 mei 2022 en is bedoeld voor initiatieven die starten in de periode tussen 1 september 2022 en 31 december 2022. Dossiers voor deze tweede aanvraagronde kunnen vanaf 15 februari 2022. 

werkingssubsidies (voor de periode 2023-2027)

1 december 2021 

1 december 2021 

Tussenkomsten voor buitenlandse presentatiemomenten  

Doorlopend, maar wel ten minste twee maanden vóór de aanvang van het presentatiemoment 

 

Residenties 

De deadline voor het indienen van je aanvraag voor een residentietoelage is afhankelijk van de residentie die je kiest 

 

Waar kan je terecht met vragen?

Vragen over regelgeving en juridische of technische vragen 

Inhoudelijk advies 

Voor vragen over het inhoudelijke luik kan je één van de volgende sectorspelers contacteren: 

Je kunt bij deze sectorspelers terecht met vragen over het artistieke DNA van de werking in afstemming met disciplines en functies, profilering en positionering in het kunstenveld, internationalisering, inclusief en duurzaam werken, fair practices e.a. Ze fungeren graag als klankbord en denken met je mee, maar lezen geen aanvraagdossiers na.  

Zakelijk advies 

Voor vragen over de juridische, zakelijke en bedrijfseconomische kant van werken en ondernemen in cultuur kun je terecht bij Cultuurloket. Stel jouw vraag in het contactformulier!